STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Obvezne izbirne vsebine, interesne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter poklicno-tehniškega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake oziroma vajence od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja.

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so sestavni del predmetnika programa tehniške gimnazije. Od predmetov se razlikujejo po načinu izvajanja in niso omejene s podrobnim učnim načrtom. OIV se delijo na vsebine, obvezne za vse dijake, in na vsebine, povezane z dijakovo prosto izbiro. Šola prizna dijakom dejavnosti iz sklopa dijakove proste izbire tudi, če jih niso opravili v organizaciji šole. To so lahko: glasbena šola, organizirani športni in plesni treningi, aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu, tečaji tujih jezikov in računalništva ter drugih spretnosti in znanja, aktivna udeležba v šolskem krožku, gledališki, filmski in glasbeni abonmaji, raziskovalna naloga, tečaj cestnoprometnih predpisov, pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji, tekmovanje v znanju, organizirano prostovoljno socialno delo, sodelovanje v drugih društvih (gasilskem, ekološkem, interesnem, ...) in druge vsebine po presoji šole. Dijak 1., 2. in 3. letnika je dolžan oddati potrdilo o opravljenih izbirnih vsebinah razredniku do konca šolskega leta.

 

Obvezne izbirne vsebine - tehniška gimnazija

Tehnišška gimnazija 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE: št. ur št. ur št. ur št. ur
Držžavljanska kultura     15   
Knjižžnična informacijska znanja 15       
ŠŠportni dnevi 18  18  18  18 
Kulturno-umetnišške vsebine 15  15  15  12 
Vzgoja za družžino, mir in nenasilje 15       
Dejavnost s projektnim delom     30   
Podjetnišštvo   30     
Zdravstvena vzgoja   15     
SKUPAJ 63  78  78  30 
VSEBINE, VEZANE NA ŠŠOLO:        
Prva pomoč ali 15       
Učenje za učenje 15       
SKUPAJ 15 
PROSTA IZBIRA DIJAKA: 12 12 12 0
-   Glasbena ššola        
-   Organizirani ššportni in plesni treningi        
-   Aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetnišškem drušštvu        
-  Tečaji tujih jezikov, računalnišštva, drugih spretnosti in znanj        
-   Aktivna udeležžba v ššolskem krožku        
-   Gledališški, filmski in glasbeni abonmaji        
-   Raziskovalna naloga        
-   Tečaji cestnoprometnih predpisov        
-   Pedagošško delo v planinski, tabornišški ali skavtski organizaciji        
-   Tekmovanje v znanju        
-   Organizirano prostovoljno socialno delo        
-   Sodelovanje v drugih drušštvih (npr. gasilskem, naravovarstvenem, interesnem itd.)        
-   Socialno delo        
-   Mentorstvo in pomoč drugim        
-   Organizirano dopolnilno izobražževanje        
SKUPAJ 12 12  12  0
SKUPAJ 90  90  90  30 

 

 

Interesne dejavnosti - SPI

SPI - frizer, ISI, računalnikar, avtoserviser 1. letnik 2. letnik 3. letnik
OBVEZNI DEL: št. ur št. ur št. ur
Športni dnevi 30 30 16
Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju 18 18  
SKUPAJ 48 48 16
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:      
Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 4    
Naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav - v povezavi s tehnologijo stroke) 6    
Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga); ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov   8  
SKUPAJ 10 8  
PROSTA IZBIRA DIJAKA: 6 8 16
Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi      
Tečaj cestnoprometnih predpisov      
Mladinska raziskovalna dejavnost      
Tekmovalna dejavnost v znanju      
Socialno delo      
Mentorstva in pomoč drugim      
Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.      
SKUPAJ 64 64 32

 

 

Interesne dejavnosti - SSI

SSI - strojni tehnik 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
OBVEZNI DEL: št. ur št. ur št. ur  št. ur
Športni dnevi 24 24 24 24
Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave 18 18 18 18
Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju     6  
Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd. 6      
Zdravstvena vzgoja   18    
SKUPAJ 48 60 48 42
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:        
Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 6      
Naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav - v povezavi s tehnologijo stroke) 6 6 6 4
Spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja s strokovnega področja 6 6 6 4
Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga) 6 6 6 4
Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja       4
SKUPAJ 24 18 18 16
PROSTA IZBIRA DIJAKA 24 18 30 6
Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi        
Tečaj cestnoprometnih predpisov        
Mladinska raziskovalna dejavnost        
Tekmovalna dejavnost v znanju        
Socialno delo        
Mentorstva in pomoč drugim        
Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.        
SKUPAJ 96 96 96 64

 

 

Interesne dejavnosti - NPI

NPI - pomočnik v tehnoloških procesih 1. letnik 2. letnik
OBVEZNI ENOTNI DEL: št. ur št.ur
- športni dnevi; 18 12
- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave ter likovne razstave; 12 8
- seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju; 6  
- naravoslovni dan, obravnava ekoloških problemov stroke.   4
SKUPAJ 36 24
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:    
- delavnica o metodah učenja, delovnih in učnih navadah; 4  
- ogled šolske knjižnice, uvajanje v delo; 2  
- zdravstvena vzgoja; 6  
ogledi:   8
- ogled sejma s strokovnega področja, ogled proizvodnih obratov, predavanje zunanjega strokovnjaka ali    
- ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga) ali    
- ogledi izobraževalnih ustanov, sejmov (informatike, učil, ...), dnevov slovenskega izobraževanja, dnevov odprtih vrat in podobno.    
SKUPAJ 12 8
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA: 16  
- glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi, gledališki, filmski in glasbeni abonmaji;    
- socialno delo;    
- mentorstva in pomoč drugim;    
- organizirano dopolnilno izobraževanje itd.    
Skupno število ur za interesne dejavnosti 64 32

 

 

Interesne dejavnosti - PTI

PTI - strojni tehnik, tehnik računalništva 1. letnik 2. letnik
OBVEZNI ENOTNI DEL št. ur št. ur
- športni dnevi 12 6
- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave 12 6
- ogled študijske knjižnice 6  
Skupaj 30 12
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM    
- spoznavanje organizacije panoge, strokovna ekskurzija 6 6
- ekologija (raziskovalni tabor ali ekologija in stroka itd) 6 0
- ogled sejma s strokovnega področja, organizirano predavanje strokovnega področja (sejem zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, odprtih vrat inštitutov, fakultet itd) 6 6
Skupaj 18 12
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA 16 8
- mladinska raziskovalna dejavnost    
- glasbena šola, pevski zbori, aktivnosti v dramski skupini, društvih, plesni in športni trening    
- sodelovanje na športnih srečanjih, spominskih pohodih    
- tečaji cestnoprometnih predpisov    
- gledališki, glasbeni in filmski abonmaji    
- tekmovalna dejavnost v znanju, mentorstva mlajšim    
- socialno delo itd.    
Skupno število ur za interesne dejavnosti 64 32

 

Nazaj

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?